شبیه‌سازی اثر پارامترهای مؤثر در نمک‌زدایی آب به روش یون‌زدایی خازنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

یون‌زدایی خازنی یکی از روش‌های غشایی موجود برای نمک‌زدایی آب می‌باشد که بر اساس تبادل یونی کار می‌کند‌. در سیســتم‌های یون‌زدایی خازنی، آب شور از درون سلولی عبور می‌کند‌ که دارای الکترودهایی با سطح تماس زیاد است. با اعمال ولتاژ، یون‌ها تحت میدان الکتریکی در سطح الکترود‌های متخلخل جذب می‌شوند، در نتیجة این عمل، میزان شــوری آب کاهش یافته و آب شیرین از ســمت دیگر سیستم خارج می‌گردد. اخیراً پژوهشگران به ارائه مدل‌های مختلف برای پیش‌بینی رفتار دستگاه آب شیرین‌کن به روش یون‌زدایی خازنی پرداختند. مدل مورد استفاده برای شبیه‌سازی، یک معادلة انتقال یک بعدی می‌باشد که بر اساس تئوری انتقال الکترودهای متخلخل و گوی-چاپمن-استرن به منظور پیش‌بینی غلظت آب خروجی و شناسایی پارامتر‌های مؤثر در عملکرد سیستم یون‌زدایی خازنی توسعه پیدا کرد. هدف این پژوهش بررسی راندمان شیرین‌سازی آب با استفاده از تغییرات پارامترهای کاری سیســتم‌های یون‌زدایی خازنی است. پارامتر‌های مورد بررسی در این پژوهش شامل دبی سیال، جریان الکتریکی اعمالی، غلظت ورودی، تخلخل، سطح مقطع الکترود و طول الکترود بود. نتایج نشان دادند که موثرترین پارامتر در بهبود عملکرد دستگاه جریان الکتریکی اعمالی می‌باشد، به طوری که با افزایش پنجاه درصدی جریان الکتریکی اعمالی، درصد شیرین‌سازی آب حدود 72 درصد افزایش و زمان لازم برای رسیدن به حداکثر شیرین‌سازی آب حدود 76 درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of Effective Parameters on Desalination Water Using Capacitive Deionization Method

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Abolghasemi 1
  • Sadegh Seddighi 2
1 Master of Science Student, Department of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Capacitive ionization is one of the membrane methods available for water desalination that works based on ion exchange. In capacitive ionization systems, saline water passes through a cell that has electrodes with a high contact surface. By applying a voltage, the ions are absorbed under an electric field on the surface of the porous electrodes, as a result of which the salinity of the water is reduced and freshwater is removed from the other side of the system. Recently, researchers have proposed various models for predicting the behavior of desalination plants by capacitive deionization. The model used for the simulation is a one-dimensional transfer equation based on the transfer theory of porous and ball-Chapman-Stern electrodes to predict the output water concentration and identify the parameters affecting the performance of the capacitive ionization system. This study aimed to investigate the water desalination efficiency using changes in the operating parameters of capacitive ionization systems. The parameters studied in this study included fluid flow, applied electric current, input concentration, porosity, electrode cross-section, and electrode length. The results showed that the most effective parameter in improving the performance of the device is applied electric current so that with a fifty percent increase in applied electric current, the percentage of water desalination increased by about 72%, and the time required to achieve maximum water desalination decreased by about 76%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capacitive deionization
  • Ion exchange membrane
  • Flow-through configuration
  • Water desalination
  • Numerical simulation
[1] A.J. Toth, Modelling and Optimisation of Multi-Stage Flash Distillation and Reverse Osmosis for Desalination of Saline Process Wastewater Sources, Membranes, 10 )10) (2020) 265.
[2] C. Xie, L. Zhang, Y. Liu, Q. Lv, G. Ruan, S.S. Hosseini, A direct contact type ice generator for seawater freezing desalination using LNG cold energy, Desalination, 435 (2018) 293-300.
[3] T. Mezher, H. Fath, Z. Abbas, A. Khalid, Techno-economic assessment and environmental impacts of desalination technologies, Desalination, 266 (2020) 263-273.
[4] S. Porada, R. Zhao, A. van der Wal, V. Presser, P.M. Biesheuvel, Review on the science and technology of water desalination by capacitive deionization, Progress in Materials Science, 58(8) (2013) 1388-1442.
[5] M. Anderson, A. L. Cudero, J. Palma, Capacitive deionization as an electrochemical means of saving energy and delivering clean water. Comparison to present desalination practices: Will it compete?, Electrochimica Acta, 55 (2010) 3845-3856.
[6] J.C. Farmer, D.V. Fix, G.V. Mack, R.W. Pekala, J.F. Poco, Capacitive deionization of NH4ClO4 solutions with carbon aerogel electrodes, Journal of Applied Electrochemistry, 26(10) (1996) 1007-1018.
[7] A.M. Johnson, W. VENOLIA, The electrosorb process for desalting water, (1970).
[8] A.M. Johnson, J. Newman, Desalting by Means of Porous Carbon Electrodes, Journal of The Electrochemical Society, 118(3) (1971) 510.
[9] M.E. Suss, T.F. Baumann, W.L. Bourcier, C.M. Spadaccini, K.A. Rose, J.G. Santiago, M. Stadermann, Capacitive desalination with flow-through electrodes, Energy & Environmental Science, 5(11) (2012) 9511-9519.
[10] A. Hemmatifar, M. Stadermann, J.G. Santiago, Two-Dimensional Porous Electrode Model for Capacitive Deionization, The Journal of Physical Chemistry C, 119 (44) (2015) 24694-24681.
[11] E.N. Guyes, A.N. Shocron, A. Simanovski, P.M. Biesheuvel, M. Suss, A one-dimensional model for water desalination by flow-through electrode capacitive deionization, (2017).
[12] P.M. Biesheuvel, H.V.M. Hamelers, M.E. Suss, Theory of Water Desalination by Porous Electrodes with Immobile Chemical Charge, Colloids and Interface Science Communications, 9 (2015) 1-5.
[13] A.N. Shocron, M.E. Suss, The effect of surface transport on water desalination by porous electrodes undergoing capacitive charging, Journal of physics. Condensed matter: an Institute of Physics journal, 29(8) (2017) 084003.
[14] P.M. Biesheuvel, M.Z. Bazant, Nonlinear dynamics of capacitive charging and desalination by porous electrodes, Physical Review E, 81(3) (2010) 031502.
[15] K. Laxman, A. Husain, A. Nasser, M. Al Abri, J. Dutta, Tailoring the pressure drop and fluid distribution of a capacitive deionization device, Desalination, 449 (2019) 111-117.
[16] P.M. Biesheuvel, B. van Limpt, A. van der Wal, Dynamic Adsorption/Desorption Process Model for Capacitive Deionization, The Journal of Physical Chemistry C, 113(14) (2009) 5636-5640.
[17] Y.A.C. Jande, W.S. Kim, Predicting the lowest effluent concentration in capacitive deionization, Separation and Purification Technology, 115 (2013) 224-230.
[18] Y. Jande, W.-S. Kim, Desalination using capacitive deionization at constant current, Desalination, 329 (2013) 29-34.
[19] Y. Qu, P.G. Campbell, A. Hemmatifar, J.M. Knipe, C.K. Loeb, J.J. Reidy, M.A. Hubert, M. Stadermann, J.G. Santiago, Charging and Transport Dynamics of a Flow-Through Electrode Capacitive Deionization System, The Journal of Physical Chemistry B, 122(1) (2018) 240-249.
[20] L. Chen, X. Dong, F. Wang, Y. Wang, Y. Xia, Base–acid hybrid water electrolysis, Chemical Communications, 52(15) (2016) 3147-3150.