‌مطالعه عددی و تحلیل حساسیت در مبادله کن‌های گرمایی لوله‌ای دارای حلقه‌های مخروطی سوراخ‌دار حامل نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در این مقاله، رفتار هیدرودینامیکی و انتقال حرارت جریان آشفته نانوسیال در یک مبادله کن مجهز به حلقه‌های مخروطی سوراخ‌دار به‌صورت عددی شبیه‌سازی شده است. سیال پایه آب و نانوذرات اکسید آلومینیوم با درصد وزنی صفر تا 5 درصد به عنوان نانوذرات افزایش دهنده انتقال گرما در نظر گرفته شده است. معادلات حاکم با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی به کمک نرم‌افزار انسیس - فلوئنت و در محدوده عدد رینولدز 12000-2000 حل شده است. پس از صحت‌سنجی روش حل عددی با نتایج تجربی موجود، تأثیر پارامترهای هندسی و مشخصات جریان مانند عدد رینولدز، تعداد حلقه‌های مورد استفاده، تعداد سوراخ‌های مورد استفاده و کسر حجمی نانوذرات بر مشخصات انتقال گرمای مبادله کن گرمایی مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهد، استفاده از حلقه‌های مخروطی سوراخ‌دار تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بهبود انتقال گرما در مبادله کن‌های گرمایی دارد و این روش می‌تواند در کاربردهای عملی مورد استفاده قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد با افزایش تعداد حلقه‌های مخروطی، کاهش تعداد سوراخ‌های آن و بیشتر شدن کسر وزنی نانوذرات، عدد ناسلت و ضریب اصطکاک افزایش می‌یابد. بر اساس نتایج مشاهده می‌شود که حلقه مخروطی ارائه شده می‌تواند عدد ناسلت متوسط را 5/3 برابر نسبت به لوله بدون حلقه افزایش دهد. علاوه بر این، نانوذرات اکسید آلومینیوم نیز تأثیر مطلوبی بر افزایش انتقال گرما داشته و با افزایش کسر حجمی نانوذرات اکسید آلومینیوم از صفر درصد تا 5 درصد، عدد ناسلت به ازای یک حلقه مخروطی دارای سه سوراخ بر روی آن در حدود 92 درصد افزایش در عدد ناسلت مشاهده شده است.‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Study and Sensitivity Analysis in Tubular Heat Exchangers with Perforated Conical Rings Carrying Water-Aluminum Oxide Nanofluid

نویسندگان [English]

 • Mohsen Mohammadi
 • seyed mehdi pesteei
university of urmia
چکیده [English]

In this paper, the hydrodynamic behavior and heat transfer of a nanofluid turbulent flow in an exchanger equipped with perforated conical rings are simulated numerically. Water-based fluid and Al2O3 nanoparticles with a weight percentage of zero to 5% are considered as nanoparticles that increase heat transfer. The governing equations are solved using the computational fluid dynamics method with the help of ANSYS-Fluent software in the range of Reynolds 12000-2000. After validation of the numerical solution method with the available experimental results, the effect of geometric parameters and flow characteristics such as Reynolds number, number of rings used, number of holes used and volume fraction of nanoparticles on the heat transfer characteristics of the heat exchanger have been studied. The results show that the use of perforated conical rings has a significant effect on improving heat transfer in heat exchangers and this method can be used in practical applications. The results show that with increasing the number of conical rings, decreasing the number of holes, and increasing the weight fraction of nanoparticles, the Nusselt number and the coefficient of friction increase. Based on the results, it can be seen that the proposed loop can increase the Nusselt number by 5.3 times compared to the tube without the loop. In addition, Al2O3 nanoparticles have a favorable effect on increasing heat transfer and with increasing the volume fraction of Al2O3 nanoparticles from zero to 5%, Nusselt number per m = 1 and n = 3 about 92% increase in Nusselt number has been observed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perforated conical rings
 • Al2O3 nanoparticles
 • Numerical analysis
 • Sensitivity analysis
 • Heat exchanger
 1.  

  1. -X. Chu, C.-A. Tsai, B.-H. Lee, K.-Y. Cheng, C.-C. Wang, Experimental investigation on heat transfer enhancement with twisted tape having various V-cut configurations, Applied Thermal Engineering, 172 (2020) 34-56.
  2. Outokesh, S.S.M. Ajarostaghi, A. Bozorgzadeh, K. Sedighi, Numerical evaluation of the effect of utilizing twisted tape with curved profile as a turbulator on heat transfer enhancement in a pipe, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 140(3) (2020) 1537-1553.
  3. S. Gajghate, S. Barathula, E.M. Cardoso, B.B. Saha, S. Bhaumik, Effect of staggered V-shaped and rectangular grooves copper surfaces on pool boiling heat transfer enhancement using ZrO 2 nanofluids, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 43 (2021) 45-67.
  4. Siddiqui, S. Lahane, A. Gadekar, V. Lokawar, Experimental and Computational Evaluation of Pressure Drop and Heat Transfer Characteristics in Rectangular Channel with Helix Grooved Profile Pin Fins, in: Advances in Energy Research, Vol. 1, Springer, 2020, pp. 729-741.
  5. Nouri-Borujerdi, M. Nakhchi, Heat transfer enhancement in annular flow with outer grooved cylinder and rotating inner cylinder: review and experiments, Applied Thermal Engineering, 120 (2017) 257-268.
  6. R. Chaurasia, R. Sarviya, Thermal performance analysis of CuO/water nanofluid flow in a pipe with single and double strip helical screw tape, Applied Thermal Engineering, 166 (2020) 114-131.
  7. R. Chaurasia, R. Sarviya, Comparative thermal performance analysis with entropy generation on helical screw insert in tube with number of strips with nanofluid at laminar flow regime, International Communications in Heat and Mass Transfer, 122 (2021) 105-128.
  8. R. Chaurasia, R. Sarviya, Experimental analysis on thermal and friction factor characteristics of fluid flow in tube with novel double strip helical screw tape, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 234(6) (2020) 874-886.
  9. Vahidi Pashaki, M. Pouya, V.A. Maleki, High-speed cryogenic machining of the carbon nanotube reinforced nanocomposites: Finite element analysis and simulation, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 232(11) (2018) 1927-1936.
  10. Rezaee, V.A. Maleki, An analytical solution for vibration analysis of carbon nanotube conveying viscose fluid embedded in visco-elastic medium, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 229 (2015) 650-667.
  11. M. Ali, In tube convection heat transfer enhancement: SiO2 aqua based nanofluids, Journal of Molecular Liquids, 308 (2020) 113-131.
  12. Benkhedda, T. Boufendi, T. Tayebi, A.J. Chamkha, Convective heat transfer performance of hybrid nanofluid in a horizontal pipe considering nanoparticles shapes effect, Journal of Thermal analysis and Calorimetry, 140(1) (2020) 411-425.
  13. S. Bondareva, N.S. Gibanov, M.A. Sheremet, Computational study of heat transfer inside different PCMs enhanced by Al2O3 nanoparticles in a copper heat sink at high heat loads, Nanomaterials, 10(2) (2020) 28-34.
  14. Nakhchi, J. Esfahani, Numerical investigation of different geometrical parameters of perforated conical rings on flow structure and heat transfer in heat exchangers, Applied Thermal Engineering, 156 (2019) 494-505.
  15. Kongkaitpaiboon, K. Nanan, S. Eiamsa-Ard, Experimental investigation of heat transfer and turbulent flow friction in a tube fitted with perforated conical-rings, International Communications in Heat and Mass Transfer, 37(5) (2010) 560-567.
  16. Yakut, B. Sahin, S. Canbazoglu, Performance and flow-induced vibration characteristics for conical-ring turbulators, Applied Energy, 79(1) (2004) 65-76.
  17. Yakut, B. Sahin, Flow-induced vibration analysis of conical rings used for heat transfer enhancement in heat exchangers, Applied Energy, 78(3) (2004) 273-288.
  18. Rezaee, V. Arab Maleki, Vibration Analysis of Fluid Conveying Viscoelastic Pipes Rested on Non-Uniform Winkler Elastic Foundation, Modares Mechanical Engineering, 16(12) (2017) 87-94.
  19. Rezaee, V. Arab Maleki, Vibration analysis of a cracked pipe conveying fluid, Modares Mechanical Engineering, 12(1) (2012) 66-76.
  20. Eslami, V.A. Maleki, M. Rezaee, Effect of open crack on vibration behavior of a fluid-conveying pipe embedded in a visco-elastic medium, Latin American Journal of Solids and Structures, 13(1) (2016) 136-154.
  21. Durmuş, Heat transfer and exergy loss in cut out conical turbulators, Energy Conversion and Management, 45(5) (2004) 785-796.
  22. Promvonge, S. Eiamsa-ard, Heat transfer enhancement in a tube with combined conical-nozzle inserts and swirl generator, Energy Conversion and Management, 47(18) (2006) 2867-2882.
  23. Promvonge, Heat transfer behaviors in round tube with conical ring inserts, Energy Conversion and Management, 49(1) (2008) 8-15.
  24. Karakaya, A. Durmuş, Heat transfer and exergy loss in conical spring turbulators, International Journal of Heat and Mass Transfer, 60 (2013) 756-762.
  25. Liu, N. Zheng, F. Shan, Z. Liu, W. Liu, An experimental and numerical study on the laminar heat transfer and flow characteristics of a circular tube fitted with multiple conical strips inserts, International Journal of Heat and Mass Transfer, 117 (2018) 691-709.
  26. Sheeba, R. Akhil, M.J. Prakash, Heat transfer and flow characteristics of a conical coil heat exchanger, International Journal of Refrigeration, 110 (2020) 268-276.
  27. Xiong, M. Izadi, S. Shehzad, H.A. Mohammed, 3D Numerical Study of Conical and Fusiform Turbulators for Heat Transfer Improvement in a Double-Pipe Heat Exchanger, International Journal of Heat and Mass Transfer, 170 (2021) 56-78.
  28. M. Ibrahim, M.A. Essa, N.H. Mostafa, A computational study of heat transfer analysis for a circular tube with conical ring turbulators, International Journal of Thermal Sciences, 137 (2019) 138-160.
  29. A. Sheikhzadeh, M. Nazififard, R. Maddahian, K. Kazemi, Numerical Simulation of Nanofluid Heat Transfer in a Tube Equipped with Twisted Tape Using the Eulerian-Lagrangian Two-Phase Model, Modares Mechanical Engineering, 19(1) (2019) 53-62.
  30. Omiddezyani, I. Khazaee, S. Gharehkhani, M. Ashjaee, F. Shemirani, V. Zandian, Experimental Investigation of Convective Heat Transfer of Ferro-Nanofluid Containing Graphene in a Circular Tube under Magnetic Field, Modares Mechanical Engineering, 19(8) (2019) 1929-1941.
  31. Dastmalchi, A. Arefmanesh, G.A. Sheikhzadeh, Experimental study of fluid flow and heat transfer of Al2O3-water nanofluid in helically coiled micro-finned tubes, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 52(2) (2020) 141-150.
  32. Amani, A.A. Abbasian Arani, Experimental study on heat transfer and pressure drop of TiO2-water nanofluid, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 46(1) (2014) 79-88.
  33. Khosrodad, H. Goshayeshi, A. Alizadeh Jajarm, H. mohseni fadardi, k. Bashirnezhad, Experimental investigation on MWCNTs-COOH Nano fluid on 3D oscillating heat pipe, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 55 (2020) 45-67.
  34. Javaherdeh, S.S. Mozafarie, Z. Zare Talab, Numerical simulation of heat transfer of turbulent flow for non-Newtonian nano fluid in a coiled double pipe heat exchanger, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 53 (2020) 34-56.
  35. sharifi Asl, d. toghraie, A. Azimian, Numerical simulation of convective heat transfer in a turbulant non-Newtonian nanofluid flow through a horizontal circular tube, Journal of Modeling in Engineering, 16(53) (2018) 113-120.
  36. Alias, A.H. Rasheed, S.D. Salman, Enhancement of Nanofluid Heat Transfer in Elliptical Pipe and Helical Micro Tube Heat Exchanger, Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, 66(1) (2020) 53-63.
  37. He, D. Toghraie, A. Lotfipour, F. Pourfattah, A. Karimipour, M. Afrand, Effect of twisted-tape inserts and nanofluid on flow field and heat transfer characteristics in a tube, International Communications in Heat and Mass Transfer, 110 (2020) 56-76.
  38. Ho, C.-Y. Cheng, T.-F. Yang, S. Rashidi, W.-M. Yan, Experimental study on cooling performance of nanofluid flow in a horizontal circular tube, International Journal of Heat and Mass Transfer, 169 (2021) 12-34.
  39. H. Shiravi, M. Shafiee, H. Bostani, M. Firoozzadeh, M. Bozorgmehrian, An Experimental Investigation on the Convective Heat Transfer Coefficient and Nusselt Number in Water/Carbon Nanofluid, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 53(1) (2021) 15-35.
  40. Khosrodad, H. Goshayeshi, A. Alizadeh Jajarm, H. mohseni fadardi, k. Bashirnezhad, Experimental investigation on MWCNTs-COOH Nano fluid on 3D oscillating heat pipe, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 53(Issue 5 (Special Issue)) (2021) 19-29.
  41. Namadchian, I. Zahmatkesh, S.M.A. Alavi, Numerical simulation of nanofluid flow in an annulus with porous baffles based on combination of Darcy-Brinkman-Forchheimer model and two-phase mixture model, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 53(Issue 3 (Special Issue)) (2021) 13-23.
  42. Javaherdeh, S.S. Mozafarie, z. Zare Talab, Numerical Simulation of Heat Transfer Turbulent Flow for Non-Newtonian Nanofluid in a Double Pipe Helical Heat Exchanger, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 53(1) (2021) 16-32.
  43. Lotfi, Y. Saboohi, A. Rashidi, Numerical study of forced convective heat transfer of nanofluids: comparison of different approaches, International Communications in Heat and Mass Transfer, 37 (2010) 78-89.
  44. Jones, B.E. Launder, The prediction of laminarization with a two-equation model of turbulence, International journal of heat and mass transfer, 15(2) (1972) 301-314.
  45. H. Chon, K.D. Kihm, S.P. Lee, S.U. Choi, Empirical correlation finding the role of temperature and particle size for nanofluid (Al2O3) thermal conductivity enhancement, Applied Physics Letters, 87(15) (2005) 153-167.
  46. Patankar, Numerical heat transfer and fluid flow, Taylor & Francis, 2018.
  47. A. Mohammed, I.A.A. Abuobeida, H.B. Vuthaluru, S. Liu, Two-phase forced convection of nanofluids flow in circular tubes using convergent and divergent conical rings inserts, International Communications in Heat and Mass Transfer, 101 (2019) 10-20.
  48. Dean, D. Voss, D. Draguljić, Design and analysis of experiments, Springer, 1999.
  49. E. Box, K.B. Wilson, On the experimental attainment of optimum conditions, Journal of the royal statistical society: Series b (Methodological), 13(1) (1951) 1-38.