بررسی تجربی تاثیر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در سیستم گرمایشی یک گلخانه خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی تجربی تأثیر استفاده از ماده تغییر فاز دهنده در سیستم گرمایشی یک گلخانه خورشیدی آزمایشی ساخته شده در دزفول پرداخته شده است. پس از ساخت گلخانه ای به مساحت 3 متر مربع، این گلخانه به یک سیستم گرمایشی شامل یک مخزن آب حاوی 18 کیلوگرم پارافین واکس با دمای ذوب 55ºC و گرمای نهان ذوب 190kJ/kg و دو عدد کلکتور صفحه تخت تجهیز شده است. به منظور بررسی میزان تأثیر استفاده از این روش ذخیره سازی انرژی، تغییرات دمایی خاک بستر گلخانه، داخل گلخانه و همچنین محیط پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که دمای متوسط مخزن هنگام ذخیره ی انرژی به مقدار بیشینه 67ºC رسیده است. شب هنگام در طی بازیافت انرژی از مخزن، در ساعات ابتدایی به علت اختلاف دمای زیاد مخزن و گلخانه، نرخ انتقال حرارت و لذا اختلاف دمای ورودی و خروجی مخزن نسبت به ساعات انتهایی بیشتر بوده و همچنین نرخ کاهش دمای مخزن بیشتر است. کمینه دمای شبانه ی گلخانه 3ºC افزایش یافته و حدود 4ºC افزایش برای متوسط دمای شبانه حاصل شده است. همچنین 6 تا 8 درجه سانتیگراد افزایش دما در لایه های مختلف خاک حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Using Phase Change Materials in Heating System of a Solar Greenhouse

نویسندگان [English]

  • M. R. Assari
  • A. Alipoor
  • R. Nasiri
Mechanical Engineering Department, Jundi-Shapur University, Dezful, Iran
چکیده [English]

The use of solar greenhouses has increased manifold over the last two decades and this is the main reason for thermal systems development in greenhouses. Most of the energy sources are not reliable because of the environmental problems and continuous climb in energy prices, thus using renewable and pure energies such as solar energy in the thermal systems is very important. In this paper, the use of phase change materials in the heating system of a model solar greenhouse in Dezful is analyzed and discussed experimentally. A model greenhouse with a ground area of 3 m2 has been coupled with a heating system that consists of two flat collectors and a water store that contained 18 kg paraffin wax (latent heat 190 kJ/kg and melting point 55ºC) as phase change material. Temperature variations of soil, greenhouse, and ambient were evaluated to indicate the thermal performance of this energy storage system. Results of this study indicated that the maximum average temperature of a store during energy storage is 67ºC . Over the night in the heat dissipation cycle, the rate of heat transfer and the temperature difference between inlet and outlet of the store is higher in earlier hours in comparison with later hours due to the high-temperature difference between store and greenhouse. The minimum night time temperature of greenhouse rose by 3ºC and nighttime greenhouse average temperature increased by 4ºC. Furthermore, a 6-8ºC increased in temperatures of soil in different depth was achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar greenhouse
  • Thermal systems
  • Phase change material
  • Latent heat
[1] Sethi, V. P., Sharma, S.K (2008). Survey and evaluation of heating technologies for worldwide agricultural greenhouse application. solar energy: 832-859.
[2] Sharma, A. V. V. T., C.R. Chen, D. Buddhi (2009). Review on thermal energy storage with phase change materials and applications. Renewable and sustainable energy reviews. 13: 318-345.
[3] Takakura, T. a. N., H (1981). A solar greenhouse with phase change energy storage and a microcomputer control system. Acta Hort. (energy in protected cultivation) 115: 583-590.
[4] Huang, B. K., Toksoy, M. and Cengel, Y (1986). Transient response of latent heat storage in greenhouse solar system. Solar energy 37(4): 279-292.
[5] Baile, A. a. B., T. (1986). Phase change material for heat storage in greenhouse. In REUR technical series I-Greenhouse Heating With Solar Energy: 139-142.
[6] Bascetincelik, A., Demirel, Y., Paksoy, H. (1994). Greenhouse heating with solar energy stored by phase change material , 15thNational Agricultural Mechanisation Congress, Turkish.
[7] Huseyin, B., Aydin, D. (2009). Performance analysis of a latent heat storage system with phase change material for new designed solar collector in greenhouse heating. solar energy 83: 2109-2119.
[8] Berroug, F., Lakhal, E.K. , El Omari, M. , Faraji, M. , El Qarani, H. (2011). Thermal performance of a greenhouse with a phase change material north wall. Energy and Building 43: 3027-3035.
[9] Salwa, B., Sami, K.,Safa, S.,Mariem, L.,Abdelhamid,F. (2014). Improvement of the greenhouse climate using a solar air heater with latent storage energy. ENERGY 64: 663-672.
[10] Mariem, L., Salwa, B., Sami, K., Abdelhamid, F. (2014). Conditioning of the tunnel greenhouse in the north of the Tunisia using a calcium chloride hexahydrate integrated in polypropylene heat exchanger. Applied Thermal Engineering 68: 62-68.
[11] Sethi, V. P. (2009). On the selection of shape and orientatin of a greenhouse : Thermal modeling and experimental validation. Solar Energy 83: 21-38.