دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 231-444