طراحی بهینه ‌پنل‌های ساندویچی لایه‌ای متقارن، محدود شده با قیدهای کمانش موضعی تحت بارهای بیرون صفحه‌ای، با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیشرفته‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و مربی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، سازمان صنایع دریایی،

2 کارشناس ارشد مکانیک، سازمان صنایع دریایی، گروه شناورهای اثرسطحی شیراز،

چکیده

مقاله حاضر، بهینه‌سازی وزنی پنل‌های ساندویچی‌ لایه‌ای (هسته گسترده و لانه‌زنبوری) با شرایط مرزی تکیه‌گاه ساده، تحت بار بیرون صفحه‌ای را بررسی می‌کند. چروکیدگی پوسته‌‌ها و کمانش درون سلولی دو نوع مهم از کمانش‌های موضعی پنل‌های ساندویچی می‌باشند که قیدهای مهم مسألة بهینه‌سازی مربوطه را تشکیل می‌دهند. یک روش تحلیلی غیرخطی برای این مسأله با در نظر گرفتن تغییرشکل برشی و جابجایی صفحة میانی بکار گرفته شده است.  بخاطر پیچیدگی مسأله و گسسته بودن متغیرها، الگوریتم ژنتیک بر دیگر روش‌های بهینه‌سازی برتری دارد. در الگوریتم یاد شده، یک روش جدید برای بهبود بهینه‌سازیِ ترتیب لایه‌گذاری و انتخاب مواد پوسته‌‌ها و هسته مورد توجه واقع و در پایان، برای فشارهای مختلف، نتایج مقایسه‌ای نشان ‌داده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Design of Laminated Sandwich Panels Constrained with Local Bucklings Subjected to Out-of-Plane Load, Using Advanced Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

  • iraj Rajabi 1
  • Mohammad Jafar Jamali 2
چکیده [English]

This paper presents weight optimization of laminated sandwich panels with simply supported edges, subjected to out-of-plane load. Face wrinkling and intracell buckling are two famous local buckling of sandwich panels that are comprised important constraints of this optimization. A nonlinear analytical method has been exhibited using shear deformation effect and midplane displacement. Because of problem complexity and discontinuity of variables, genetic algorithm is preferred for this optimization. In this algorithm, a new method has been considered to stacking sequence and selection of facing and core materials. Finally, comparative results for various loads are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sandwich panels
  • optimization
  • genetic algorithm
  • local buckling
[1] SP. Systems; Composite Engineering Materials Handbook, http://www.spsystem.com, 1999.
[2] Zenkert, D.; Sandwich Construction, Engineering Materials Advisory Services, Ltd.,Cradley Heath, West Midlands, UK., 1997.
[3] Plantema, F.J.; Sandwich Construction, Wiley, NewYork, 1966.
[4] Ley, R.P., Lin, W. and Mbanefo, U.; Facesheet Wrinkling in Sandwich Structures, NASA CR-1999-208994, 1999.
[5] Wadee, M.A., Hunt, G.W.; Interactively Induced Localized Buckling in Sandwich Structures with Core Orthotropy, J. Appl. Mech. Trans., ASME 65, 523-528, 1998.
[6] Niu, K., Talreja, R.; Modeling of Wrinkling in Sandwich Panels under Compression, J. Eng. Mech., Vol. 125, 875-883, 1999.
[7] Vonach, W.K. and Rammerstorfer, F.G.; A General Approach to the Wrinkling Instability of Sandwich Plates, Structural Engineering and Mechanics, 12, 363–376, 2001.
[8] Fagerberg, L.; Wrinkling and Compression Failure Transition in Sandwich Panels, Journal of Sandwich Structures and Materials, 6(2), 129–144, 2004.
[9] Cruz R,J.; Optimization of Composite Sandwich Cover Panels Subjected to Compressive Loadings, NASA TP-3173, December, 1991.
[10] Malott, B., Averill R.C., Goodman E.D., Diny, Y. & Punch, W.F.; Use of Genetic Algorithms for Optimal Design of Laminated Composite Sandwich Panels with Bending-Twisting Coupling. In Proceedings of the 37th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, & Materials Conference, Pages 1871-1881, Saltlake city, UT, 1996.
[11] Kodiyalam S., Nagendra, S. & deStefano J.; Composite Sandwich Construction Optimization with Application to Satellite Components, AIAA Journal, 34(3): 614-621, 1996.
[12] Moh J & Hwu C.; Optimization for Buckling of Composite Sandwich Plates, AIAA Journal, Vol. 35, No5, 863-868, 1997.
[13] Gantovnik V.B., Gurdal Z., Watson L. T.; A Genetic Algorithm with Memory for Optimal Design of Laminated Sandwich Composite Panels, Comp. Struc., Vol. 58, 513-520, 2002.
[14] رضا ثابت سروستانی؛ بهینهسازی مشخصههای یک ورق کامپوزیتی ساندویچی با رویههای چندلایه و مغزی لانه زنبوری، تحت قیود کمانش و با استفاده از الگوریتم ژنتیک، پایاننامه کارشناسی ارشد، بخش مکانیک . ،دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، 1380
[15] محمدجعفر جمالی، ایرج رجبی و حیدر انصاریفر؛ " حل غیرخطی پنلهای ساندویچی با هستههای فومی ارتوتروپیک و روکشهای کامپوزیتی لایهای در کاربردهای دریایی"، مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی . اصفهان، اردیبهشت 1385
[16] محمدجعفر جمالی؛ "بهینهسازی وزنی سازة ساندویچی )هسته گسترده و لانهزنبوری( با روکشهای لایهای تحت بار فشاری بیرون صفحهای با استفاده از الگوریتم ژنتیک" پایاننامه کارشناسی ارشد، بخش مکانیک. ،دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، 1384
[17] Haftka, R.T., Walsh, J.L.; Stacking Sequence Optimization for Buckling of Laminated Plates by Integer Programming, AIAA Journal, Vol. 30, 814-819, 1992.
[18] Soremekun, G.A.E.; Genetic Algorithm for Composite Laminate Design and Optimization, M.Sc. Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, February 1997.
[19] Lin, C.C., Lee, Y.J.; Stacking Sequence Optimization of Laminated Composite Structures Using Genetic Algorithm with Local Improvement, Comp. Struc., Vol. 63, 339-345, 2004.
[20] مجتمع علوم و فنآوری هوادریا؛ خواص مکانیکی لایههای کامپوزیتی، گروه سازه، دانشگاه صنعتی مالک . اشتر، 1384
[21] Divinycell International AB; H & HD Grade Technical Specifications,http://www.divinycell.com.
[22] Greene, E.; Marine Composites, Eric Greene Associates, Inc., England, 1999.
[23] Hexcel Composites; HexWeb® HRH®-10 & 78 Product Data, http://www.hexcelcomposites.com