استفاده از روش طراحی اصل محور به منظور کاهش تکرارپذیری در فرایند طراحی مفهومی یک سامانه پیچیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

چکیده: فرآیند طراحی یک سامانه پیچیده دربردارنده سه بخش طراحی مفهومی، طراحی اولیه و طراحی جزئیات می باشد که نخستین و مهمترین آن فرایند طراحی مفهومی است. در سا لهای گذشته معیارهایی همچون سازگاری با محیط زیست، کاهش سوخت مصوفی و زمان طراحی، طراحی خانوادگی، بازیاف تپذیری و غیره به معیارهای سنتی طراحی همچون ماندگاری، قابلیت اطمینان، عملکرد و زیبایی افزوده شد هاست که سبب افزایش همگیرایی بین نیازمند یهای یک محصول و پیچیده شدن فرآیند طراحی مفهومی آن شده است. بنابراین
طراحان نیازمند بکارگیری رو شهای نوین برای طراحی سامان ههای پیچیده هستند که ضمن اجابت همزمان نیازهای نوین و سنتی، توانایی کاهش تکرار پذیری و پیچیدگی در فرآیند طراحی محصول را نیز داشته باشد. هدف از این تحقیق، بهر هگیری از روش طراحی اصل محور در فرآیند طراحی مفهومی دم یک هواپیما است تا میزان کارایی این روش در انتخاب پیکربندی مناسب، کاهش میزان تکرار و اجابت متوازن نیازمند یهای دم هواپیما را مورد ارزیابی قرار دهد. در همین راستا برای تبدیل نیازمندی مشتری به شاخ صهای طراحی، از روش ارتقا تابع کیفیت نیز بهره گرفته شد هاست. نتایج این تحقیق نشا ندهنده این است که ترکیب روش ارتقاء تابع کیفیت و طراحی اصل محور تأثیر به سزایی بر افزایش خلاقیت، کاهش تکرا رپذیری، شناسایی مناسب نیازهای مشتری و در نهایت انتخاب مناسب طرح دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Axiomatic Design Approach to Reduce Repetition in Tail Conceptual Design Process

نویسندگان [English]

  • M. A. Shahi-Ashtiani
  • A. Alipour
Aerospace Engineering Department, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT: From the perspective of synthesis, system design is comprised of conceptual, preliminary,and detailed design. Conceptual design is the first and most important phase of the system design that could influence the quality of the product. In general, conceptual design is iterative processes that tries to satisfy identified requirements. The outcome of the conceptual design phase is one or more concepts which does not necessarily accompany any detail. If the selected configuration could not satisfy the requirements, the designer should make changes in the decisions or may change the selected configuration completely. This activity makes the conceptual design process longer and increases the cost of the design process,as well. In addition, in the last decade, product design experienced fundamental changes in its concept from focusing on performance, function, and durability to sustainable design criteria such as being environmentally friendly, considering global warming, reducing energy consumption, and conducting end-of-product life cycle management such as reusing, recycling and remanufacturing. These conduct
the designer to try to improve conceptual design process with the adoption of new methodologies. This article intends to use axiomatic design methodology for an innovative design, reduce repetition and satisfies most of the requirements in the conceptual design process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual design
  • Iterative process
  • Customer needs
  • Axiomatic design
  • Quality function deployment
[1] W. Hsu and I.M.Y.Woon, Current and Future Research in the Conceptual Design of Mechanical Products, Computer Design, 30 (1998) 377-389.
[2] M. H. Sadraey, Aircraft design: A systems engineering approach, 1st edition, Wiley Interscience, Place Published, 2013.
[3] B. Liu, Conceptual design: issues and challenges, Computer Design, 32 (2000) 849-850.
[4] A. Hosseinpour, Integration of Axiomatic Design with Quality Function Deployment for Sustainable Modular Product Design, M.SC Thesis in Department of Mechanical Engineering, University of Manitoba, Manitoba, 2013.
[5] A.Mollaian,M.Houshmand, A Statistical Solution to Mitigate Functional Requirements Coupling Generated from Process (Manufacturing) Variables Integration-Part I, in: 9th International Conference on Axiomatic Design(ICAD), (2015) 69-75.
[6] Mary Kathryn Thompson,Where is the 'Why' in Axiomatic Design?, in: 8th International Conference on Axiomatic Design(ICAD), (2014) 7-12.
[7] D. G. Lee and N. P. Suh, Axiomatic Design and Fabrication of Composite Structures: Applications in Robots, Machine Tools, and Automobilesircraft design: A systems engineering approach, 1st edition, Oxford University Press, New York , 2006.
[8] N. Fazli, Axiomatic Design Science: Application in reducing Design Complexities of Special Structures, Ph.D Thesis in Aerospace Department,Sharif University of Technology, Tehran , 2011.(in Persian)
[9] S. Rezzuti, A procedure based on robust design to orient towards reduction of information content, in: 9th International Conference on Axiomatic Design(ICAD), (2015) 37-43.
[10] S. Gudmundsson, General aviation aircraft design: applied methods and procedures, 1st edition, University Elsvier, 2013.
[11] E. Torenbeek, Synthesis of subsonic airplane design: an introduction to the preliminary design of subsonic general aviation and transport aircraft, with emphasis on layout, aerodynamic design, propulsion and performance, 1st edition, Delft University Press, Netherlands, 1976.
[12] B. S. El-haik, Axiomatic Quality: Integrating Axiomatic Design with Six-Sigma, Reliability, and Quality Engineering, 1st edition, A JOHN WILEY & SONS, Netherlands, 2005.
[13] Mary Kathryn Thompson, A Classification of Procedural Errors in the Definition of Functional Requirements in Axiomatic Design Theory,in: 7th International Conference on Axiomatic Design(ICAD), (2013) 107-112.
[14] R. Gilbert, M.Omar, A.Farid, An Integrated QFD and AD methodology for the satisfaction of temporary housing stakeholders, in: 8th International Conference on Axiomatic Design(ICAD), (2014).
[15] QFD Online, http://www.QFDonline.com.
[16] N. Manchulenko, Applying Axiomatic Design principles to the house of quality, M.SC Thesis in industrial and manufacturing system engineering, University of Windsor, Canada, 2001.
[17] P. A. Marques, Value-based Axiomatic decomposition(PARTI): Theory and development of the proposed method, in: 7th International Conference on Axiomatic Desig n(ICAD), (2013)17-25.
[18] D. D. E. Tate, A roadmap for decomposition:activities, theories, and tools for system design, Ph.D Thesis in mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, 1999.
[19] J. Roskam, Airplane Design:Part II, 1st edition, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Kansas, 1985.
[20] A. G. Carlo Cavallini, P.Citti, L.Costanzo, An Axiomatic Approach to Managing the Information Content in QFD: Applications in Material Selection, in: 7th International Conference on Axiomatic Design(ICAD), (2013) 32-37.