بررسی تجربی شارژ پارافین واکس همراه با نانوذرات در یک مبدل حرارتی دو لوله‌ای خارج از مرکز برای ذخیره انرژی در یک آبگرمکن خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده‌مهندسی‌مکانیک،‌دانشگاه‌صنعتی‌جندی‌شاپور‌دزفول،‌دزفول،‌ایران

چکیده

کاربرد‌سیستم‌ذخیره‌انرژی‌حرارتی‌با‌استفاده‌از‌گرمای‌نهان‌ذوب‌مواد‌تغییر‌فاز‌دهنده‌یکی‌از‌روش‌های‌مؤثر‌و‌کارآمد‌برای‌ ذخیره‌انرژی‌در‌آبگرمکن‌های‌خورشیدی‌است.‌این‌مقاله‌مربوط‌به‌پژوهشی‌تجربی‌است‌که‌در‌هفته‌اول‌شهریور‌سال‌‌93در‌دانشگاه‌ صنعتی‌جندی‌شاپور‌دزفول‌انجام‌شده‌است.‌در‌این‌پژوهش‌ابتدا‌دو‌مبدل‌حرارتی‌دو‌لوله‌ای‌خارج‌از‌مرکز‌با‌خروج‌از‌مرکزهای‌متفاوت‌ ساخته‌شده‌است‌و‌هر‌کدام‌به‌صورت‌مجزا‌در‌مدار‌یک‌سیستم‌آبگرمکن‌خورشیدی‌اجباری(پمپی)‌قرار‌گرفته‌اند‌که‌این‌سیستم‌خود‌شامل‌ یک‌کلکتور‌خورشیدی‌صفحه‌تخت‌و‌یک‌مخزن‌ذخیره‌و‌یک‌پمپ‌گردش‌دهنده‌آب‌گرم‌است.‌از‌میان‌لوله‌داخلی‌این‌مبدل،‌آبی‌که‌ توسط‌کلکتور‌خورشیدی‌گرم‌می‌شد‌عبور‌می‌کرد‌در‌حالی‌که‌در‌پوسته‌این‌مبدل‌پارافین‌واکس‌به‌عنوان‌ماده‌تغییر‌فاز‌دهنده‌که‌به‌آن‌ نانوذرات‌اکسید‌مس‌برای‌افزایش‌ضریب‌هدایت‌حرارتی‌اضافه‌شده‌بود‌قرار‌داشت.‌در‌این‌مقاله‌به‌بررسی‌تجربی‌تأثیر‌نانوذرات‌اکسید‌ مس‌و‌همچنین‌اثر‌خارج‌از‌مرکز‌بودن‌بر‌فرایند‌شارژ‌پارافین‌واکس‌به‌عنوان‌ماده‌تغییر‌فاز‌دهنده‌و‌همچنین‌ذخیره‌انرژی‌در‌اثر‌تغییر‌این‌ دو‌پارامتر‌پرداخت‌شده‌است.‌نتایج‌تجربی‌نشان‌داد‌که‌در‌مبدل‌حرارتی‌با‌خروج‌از‌مرکز‌‌1اینچ‌حاوی‌پارافین‌واکس‌با‌‌3درصد‌نانوذرات،‌1 درصد‌نانوذرات‌و‌بدون‌نانوذرات‌به‌ترتیب‌پارافین‌واکس‌در‌ساعات‌‌16:20‌،15:20‌،14:20به‌نقطه‌ذوب‌رسیده‌است‌و‌مبدل‌حرارتی‌ با‌خروج‌از‌مرکز‌‌1اینچ‌در‌مقایسه‌با‌مبدل‌حرارتی‌با‌خروج‌از‌مرکز‌‌0/5اینچ‌که‌هر‌دو‌حاوی‌پارافین‌واکس‌با‌‌3درصد‌نانوذرات‌بودند‌به‌ ترتیب‌در‌ساعات‌‌14:20و‌‌15:40به‌نقطه‌ذوب‌پارافین‌واکس‌رسیدند.‌در‌واقع‌می‌توان‌گفت‌که‌با‌پایین‌آوردن‌لوله‌داخلی‌مبدل‌حرارتی‌ و‌افزودن‌نانوذرات،‌می‌توان‌فرایند‌ذوب‌شدن(شارژ)‌پارافین‌واکس‌و‌همچنین‌ذخیره‌انرژی‌حرارتی‌و‌کارایی‌مبدل‌حرارتی‌را‌به‌صورت‌ قابل‌ملاحظه‌ای‌بهبود‌بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Charge of Paraffin Wax Along with Nanoparticles in an Eccentric Double Tube Heat Exchanger for Storing Energy in a Solar Water Heater

نویسندگان [English]

  • M. R. Assari
  • R. Nasiri
  • A. Alipoor
Department of Mechanical Engineering, Jundi Shapur University of Technology-Dezful
چکیده [English]

Use of thermal energy storage using latent heat fusion of phase change materials is an effective and efficient way for energy storage in solar water heaters. The present paper is an experimental study carried out at last week of August 2014, in Jundi-Shapur Industrial University of Dezful City. First, in this study, two eccentric double tube heat exchangers with different eccentricities were built and each was separately placed in the circuit of a forced solar water heater including a flat plate solar collector, a storage tank, and a hot water circulating pump. Through the internal tube of heat exchanger passes the water heated by the solar collector, while the shell contains paraffin wax as the phase change material to which copper oxide nanoparticles are added to increase thermal conductivity. This study experimentally investigates the effect of copper oxide nanoparticles and also the effect of eccentricity on the charge of paraffin wax as the phase change material and energy storage due to the change in both of these parameters. Experimental results indicate that paraffin wax containing 3%, 1% and without nanoparticles, have reached their melting points at 14:20, 15:20 and 16:20, respectively, in the heat exchanger with 1 inch eccentricity , Paraffin wax with 3% nanoparticles has reached its melting point at 14:20 and 15:40 in the heat exchangers with 1-inch eccentricity and 0.5-inch eccentricity, respectively. . It is worth noting that lowering the heat exchanger internal tube and adding nanoparticles significantly improve the fusion (charge) of paraffin wax and also thermal energy storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles phase change materials
  • Charge process
  • Eccentric heat exchanger
  • Solar water heater
[1] S. Jegadheeswaran, S. D. P, Performance enhancement in latent heat thermal storage system : A review, Renewable and sustainable energy reviews, 13 (2009) 2225-2244.
[2] S.M. Shalaby, M. A. B. , Experimental investigation of a novel indirect solar dryer implementing PCM as energy storage medium., energy conversation and management., 83 (2014) 1-8.
[3] K. Azzouz, D. L., D. Gobin, Performance enhancement of a household refrigerator by addition of latent heat storage, International journal of refrigeration, 31 (2008) 892-901.
[4] W.G. Alshaer, S. A. N., M.A. Rady, Thermal management of electronic devices using carbon foam and PCM., nano-composite, 89 (2015) 79-86.
[5] V. Pandiyarajan, M. C. P., E. Malan, R. Velraj, and R. V. Seeniraj, Experimental investigation on heat recovery from diesel engine exhaust using finned shell and tube heat exchanger and thermal storage, 88 (2011) 77-87.
[6] A. V. Arasu, A. P. S., A. S. Mujumdar, Numerical performance study of paraffin wax dispersed with alumina in a concentric pipe latent heat storage system, 17(2013) 419-430.
[7] M. Jourabian , M. F., A. R. Darzi, Outward melting of ice enhanced Cu nanoparticles inside cylindrical horizontal annulus: lattice Boltzmann approach, from http:// dx.doi.org/10.1016/j.amp.2013.04.003.
[8] S. S. Sebti., S. H. K., I. Mirzaee,S. F. and S. K. Hosseinizadeh., M. Abdollahzadeh, A numerical investigation of solidification in horizontal concentric annuli filled with nano-enhanced phase change material (NePCM), 13(2011) 9-15.
[9] S. F. Hosseinizadeh, A. A. R. D., F. L. Tan, Numerical investigations of unconstrained melting of nano-enhanced phase change material (NePCM) inside a spherical container, International journal thermal sciences, 51 (2012) 77-83.