دوره و شماره: دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 1695-2052 
تولید بخار با استفاده از انرژی خورشید و محلی‌سازی نور در سطح چوب کاج

صفحه 2001-2012

10.22060/mej.2020.17026.6498

فاطمه توکلی دستجرد؛ محمد مصطفی غفوریان؛ مهدی مقدس خراسانی؛ مهران سپاه منصور؛ حمید نیازمند