دوره و شماره: دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 1695-2048 
17. تولید بخار با استفاده از انرژی خورشید و محلی‌سازی نور در سطح چوب کاج

صفحه 18-18

10.22060/mej.2020.17026.6498

فاطمه توکلی دستجرد؛ محمد مصطفی غفوریان؛ مهدی مقدس خراسانی؛ مهران سپاه منصور؛ حمید نیازمند


19. شبیه‌سازی، ساخت و آزمایش پیل سوختی غشای پلیمری با صفحات انتهایی شفاف

صفحه 20-20

10.22060/mej.2020.17282.6571

محمدرضا هاشمی نسب؛ محمد جعفر کرمانی؛ سید سلمان نورآذر؛ محمدحسن خودسیانی