دوره و شماره: دوره 42، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 1-85 
بهبود طراحی روباتهای متحرک مارشکل با استفاده از آناتومی مار

صفحه 9-20

10.22060/mej.2011.244

فرشاد برازنده؛ محمدصادق حیدرزاده؛ سیدمهدی رضاعی؛ محمد علی سادات؛ سیف دلیل صفایی