نویسنده = نوید چاخرلو تاج بخش
بررسی اثر نیروی پیش بار پیچ و مهره بر T-stress در مود ترکیبی شکست

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 291-298

10.22060/mej.2016.760

تاج بخش نوید چاخرلو؛ محمدرضا اعلمی؛ هادی ناصری ملکی