کلیدواژه‌ها = الگوی جریان
بررسی تجربی و عددی جریان سیال و جداسازی آخال در تاندیش ریخته گری مداوم فولاد

دوره 52، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1943-1954

10.22060/mej.2019.15523.6148

محمدرضا مسلمان یزدی؛ احمدرضا فقیه خراسانی؛ شهرام طالبی


مطالعه عددی و تجربی رفتار جریان دوفاز همسو در لوله عمودی پایین رو

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 413-426

10.22060/mej.2017.12238.5286

فرهاد رئیس زاده؛ ابراهیم حاجی دولو؛ مرتضی بهبهانی نژاد؛ پدرام حنفی زاده


بررسی تجربی اثر فاصله عمودی و زاویه شیب کانال S شکل بر الگوی جریان دوفازی

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-10

10.22060/mej.2012.46

محمدرضا انصاری؛ محسن آزادی؛ رضا قیصری