موضوعات = جریان های چند فازی
مقایسه تجربی مشخصه‌های جریان و شکست جت‌های آب مستطیلی و بیضوی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1201-1216

10.22060/mej.2018.13828.5725

امین جابری؛ مهران تاج فر؛ آرمین شیدانی


مطالعه تغییر شکل قطره در جریان بین دوصفحه موازی متحرک

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1305-1324

10.22060/mej.2018.13067.5525

مهدی سلامی حسینی؛ محمدعلی معینی؛ میرکریم رضوی آقجه؛ مهدی مصطفائیان


بررسی تجربی رفتار هیدرودینامیکی و شکست جت مایع با و بدون حضور میدان الکتریکی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1487-1498

10.22060/mej.2018.13591.5679

رضا غرائی خسروشاهی؛ مهدی توانا؛ سیما باهری اسلامی


مطالعه عددی و تجربی رفتار جریان دوفاز همسو در لوله عمودی پایین رو

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 413-426

10.22060/mej.2017.12238.5286

فرهاد رئیس زاده؛ ابراهیم حاجی دولو؛ مرتضی بهبهانی نژاد؛ پدرام حنفی زاده


شبیه سازی عددی سه بعدی رفتار قطره و عکس العمل قطره و دیوار در میدان الکتریکی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 755-766

10.22060/mej.2016.750

مصطفی اکبری؛ سیدسعید مرتضوی؛ حامد شاهین ورنوسفادرانی


شبیه‌سازی عددی تغییرشکل و تجزیه قطره در میدان الکتریکی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 767-784

10.22060/mej.2017.12267.5302

هادی دستورانی؛ محمدرضا جهان نما؛ عبدالله اسلامی مجد