موضوعات = جریان های چند فازی
تعداد مقالات: 42
26. مطالعه تغییر شکل قطره در جریان بین دوصفحه موازی متحرک

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1305-1324

10.22060/mej.2018.13067.5525

مهدی سلامی حسینی؛ محمدعلی معینی؛ میرکریم رضوی آقجه؛ مهدی مصطفائیان


28. بررسی تجربی رفتار هیدرودینامیکی و شکست جت مایع با و بدون حضور میدان الکتریکی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1487-1498

10.22060/mej.2018.13591.5679

رضا غرائی خسروشاهی؛ مهدی توانا؛ سیما باهری اسلامی


30. مطالعه عددی و تجربی رفتار جریان دوفاز همسو در لوله عمودی پایین رو

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 413-426

10.22060/mej.2017.12238.5286

فرهاد رئیس زاده؛ ابراهیم حاجی دولو؛ مرتضی بهبهانی نژاد؛ پدرام حنفی زاده


31. پدیده شناسی رفتار قطره عبور‌کننده از یک محیط متخلخل در مقیاس حفره به روش شبکه بولتزمن

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 697-710

10.22060/mej.2017.11848.5198

ابوالفضل امیری هزاوه؛ محمد رضا سلیمی؛ محمد طیبی رهنی


34. شبیه سازی عددی سه بعدی رفتار قطره و عکس العمل قطره و دیوار در میدان الکتریکی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 755-766

10.22060/mej.2016.750

مصطفی اکبری؛ سیدسعید مرتضوی؛ حامد شاهین ورنوسفادرانی


35. شبیه‌سازی عددی تغییرشکل و تجزیه قطره در میدان الکتریکی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 767-784

10.22060/mej.2017.12267.5302

هادی دستورانی؛ محمدرضا جهان نما؛ عبدالله اسلامی مجد