دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-142 
6. تاثیر افزودنی های سوختی بر فراریت بنزین

صفحه 57-65

10.22060/mej.2014.342

سهیل بابازاده شایان؛ سیدمرتضی سیدپور؛ فتح اله امی