اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد جواد عامری شهرابی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2063/MOHAMMAD-JAVAD-AMERI-SHAHRABI?slc_lang=en&&cv=2063&mod=scv
ameriaut.ac.ir

h-index: 13  

سردبیر

دکتر مجید صفاراول

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=mavval
mavvalaut.ac.ir
0000-0002-4399-8021

h-index: 38  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا حاج محمدی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=Hajmohammadi
hajmohammadiaut.ac.ir

h-index: 34  

دکتر امیر عبدالله

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=amirah
amirahaut.ac.ir

h-index: 28  

دکتر علی نوری بروجردی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~anouri/
anourisharif.edu

h-index: 22  

دکتر محمدحسین کریمیان

استاد دانشکده مهندسی هوا و فضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=hkarim
hkarimaut.ac.ir

h-index: 15  

دکتر حمیدرضا اویسی

استاد دانشکده مهندسی هوا و فضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=ovesy
ovesyaut.ac.ir
0000-0002-1508-5786

h-index: 26  

دکتر جواد اکبری

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~akbari/
akbarisharif.edu
0000-0001-9888-4649

h-index: 27  

دکتر محمدرضا خدمتی

استاد دانشکده مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=khedmati
khedmatiaut.ac.ir
0000-0001-6228-4916

h-index: 20  

دکتر سیدعلی اکبر موسویان

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی

wp.kntu.ac.ir/moosavian/
moosaviankntu.ac.ir
0000-0002-9117-7615

h-index: 32  

دکتر محمود موسوی مشهدی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

rtis.ut.ac.ir/cv/mmosavi/?lang=en-gb
mmosaviut.ac.ir

h-index: 26  

دکتر فرشاد کوثری

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/fkowsari
fkowsariut.ac.ir
0000-0002-0429-2325

h-index: 28  

دکتر فرهنگ هنرور

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی

wp.kntu.ac.ir/honarvar/index.html
honarvarkntu.ac.ir
0000-0002-4774-3237

h-index: 20  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر گودرز احمدی

Professor, Department of Mechanical and Aerospace Engineering ,Clarkson University, USA

www.clarkson.edu/people/goodarz-ahmadi
ahmadiclarkson.edu
0000-0001-5277-7960

h-index: 67  

دکتر مسعود کاویانی

Professor, Department of Mechanical Engineering, University of Michigan, USA

me-web2.engin.umich.edu/pub/directory/bio?uniqname=kaviany
kavianyumich.edu
0000-0002-3183-6877

h-index: 56  

دکتر غلام علی منصوری

Professor, Department of Bioengineering, Chemical Engineering and Physics, University of Illinois, Chicago, USA

mansoori.people.uic.edu/
mansooriuic.edu

h-index: 45  

دکتر قدرت کرمی

Professor, Department of Mehcanical Engineering, North Dakota State University, USA

www.ndsu.edu/me/faculty/karami.php
g.karamindsu.edu

h-index: 35  

دکتر کامران نیکبین

Professor, Department of Mechanical Engineering, Imperial College London, United Kingdom

www.imperial.ac.uk/people/k.nikbin
k.nikbinimperial.ac.uk
0000-0002-5143-690X

h-index: 33  

دکتر محمد نوری

Professor, Mechanical Engineering, California Polytechnic State University, USA

me.calpoly.edu/faculty/mnoori/
mnooricalpoly.edu
0000-0002-2793-5194

h-index: 33  

دکتر بروس چهرودی

Professor, Mechanical Engineering Department, Arkansas Tech University, USA

sites.google.com/site/brucechehroudi/home
bchehroudiatu.edu

h-index: 15  

دکتر حمید حمیدزاده

Professor, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Tennessee State University, USA

www.tnstate.edu/me/Hamidzadeh.aspx
hhamidzadehtnstate.edu

h-index: 8  

دکتر کاظم ابهری

Associate Professor, School of Engineering, University of South Australia

people.unisa.edu.au/Kazem.Abhary
kazem.abharyunisa.edu.au
0000-0003-2535-406X

h-index: 22