نویسنده = سیدمحمد هوشمند
ارزیابی تجربی تأثیر جهت جریان ورودی بر الگوی جریان و دما در اتاقی با سیستم توزیع هوای زیر سطحی

دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 3057-3076

10.22060/mej.2019.16435.6365

سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ سعید تیموری؛ مهدی افضلیان؛ محمد رئیسی؛ سیدمحمد هوشمند


تاثیر جنسیت و تناسب بدنی بر احساس حرارتی افراد خوابیده تحت سیستم تهویه متمرکز

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 453-466

10.22060/mej.2019.15664.6178

علی فوادالدینی؛ فرزین داودی؛ سیدمحمد هوشمند؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ حسن حسن زاده