کلیدواژه‌ها = پایداری شعله
بررسی تجربی پایداری شعله در محیط متخلخل کاربید سیلیسیم

دوره 43، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 59-70

10.22060/mej.2011.61

سید عبدالمهدی هاشمی؛ جعفر امانی؛ حسین عطوف