موضوعات = روشهای تحلیل داده های عددی و آزمایشگاهی
طراحی، ساخت و آزمون حسگرهای پوشیدنی آنالیز حرکات ورزشی

دوره 54، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 671-686

10.22060/mej.2021.19790.7112

مهدی صادقیان؛ حامد شهبازی؛ شهرام هادیان؛ پیمان نوروزی


بررسی آزمایشگاهی سیستم کنترل سطح آب جداساز مایع-گاز در پیل سوختی

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 589-604

10.22060/mej.2019.16127.6281

احمد رضا شجاعی؛ سید مجید رهگشای؛ مظاهر رحیمی اسبویی؛ امیرحسین پهنابی؛ کمال محمدی