دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی اثر سیکل حرارتی بر میزان بازیابی استحکام کششی در کامپوزیت‌های خودترمیم‌شونده تحت بار ضربه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22060/mej.2023.21725.7496

علی طالع زاده لاری؛ علی نیک بخت


طراحی و تحلیل رفتار مکانیکی یک ساختار مشبک آگزتیک جدید بر پایه مکانیزم صلب چرخنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22060/mej.2023.21749.7506

رضا جعفری ندوشن؛ محمدجواد عبقری


مدلسازی و تحلیل ارتعاشات غیرخطی تیر اویلر برنولی تحت تغییرشکل محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1402

10.22060/mej.2023.21645.7484

محمد مصعب درعلیزاده؛ علیرضا فتوحی فیروز آباد؛ مصطفی غیور


روش بدون شبکه برای حل عددی جریان‌های داخلی با تقارن محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1402

10.22060/mej.2023.21728.7497

مصطفی هادی دولابی؛ مهدی هاشم آبادی؛ رضا جمشیدی