بررسی پدیده کرنش‌های پیش‌رونده در محل‌های خوردگی با اشکال و عمق‌های متفاوت در لوله‌های زانویی شکل تحت‌فشار داخلی به همراه ممان‌های خمشی دوره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

طراحی خطوط لوله در صنایع مختلف ازجمله: صنایع پتروشیمی، نیروگاه های اتمی و سایر صنایعی که خطوط لوله، تحت فشار نسبتاً زیادی قرار دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به ویژه هنگامی که این خطوط لوله، تحت بارهای خارجی به صورت سیکلی، همچون هنگام وقوع پدیده زلزله، قرار گیرند. در این حالت بررسی تغییر شکل های پیش رونده از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ خصوصاً خطوط لوله ای که تحت تأثیر محیط اطراف یا سیالی که حامل آن است دچار واکنش های شیمیایی و درنهایت دچار خوردگی شوند. در این مقاله کرنش های پیش رونده در نواحی خوردگی نمونه زانویی شکل به صورت عددی توسط کد کامپیوتری آباکوس موردبررسی قرار گرفته شده است. خوردگی‌ها با اشکال هندسی کروی و مکعبی شکل و با دو عمق یک و دو میلیمتری، در محل های حساس از لوله زانویی شکل، مانند محل های تقارن در نواحی قوس داخلی، میانی و خارجی اعمال شده است. درنهایت نتایج حاکی از تأثیر مخرب خوردگی و افزایش این تأثیر مخرب با افزایش عمق خوردگی و وابسته بودن آن به شکل هندسی خوردگی های اعمال شده است، به طوری که در محل‌های خوردگی با شکل هندسی مکعبی شکل نسبت به نوع کروی شکل کرنش‌های پیشرونده رشد بیشتری داشتند. همچنین رشد کرنش‌های پیش رونده در جهت محیطی بسیار بیشتر از جهت محوری، در تمام نواحی نمونه مربوطه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Ratcheting on Corroded Places with Different Shape and Depths in Elbow Pipe under Internal Pressure and Cyclic Bending Moment

نویسندگان [English]

  • A. Salehi
  • M. Zehsaz
  • F. Vakili Tahami
Department of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In most industries, such as Petrochemical and Nuclear power plants design of pipelines which operate under high pressure is important. Especially when the pipelines are subjected to external cyclic loads for example during earthquakes. The situation becomes more severe when chemical reactions cause corrosion in pipe walls. In this case, ratcheting effect due to the cyclic mechanical load is magnified due to the corroded region and it becomes a major concern. In this paper the ratcheting behavior of corroded elbows have been investigated using finite element based software ABAQUS and numerical solution method. Two forms of corrosion: spherical and cubic geometric shapes are used with two depths of one and two millimeters on the sensitive areas such as symmetry axes in the intrados, crown and extrados of the elbow Finally results suggests the corrupting influence of corrosion in term of ratcheting and consequently increase this corrupting influence with increase depth of corroded and also its reliance to the geometry of applied corrosion. So the ratcheting on corroded place with cubic shapes is larger than spherical shapes. The results show that the ratcheting in the circumferential direction is too large compared with the axial direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pipe elbow
  • Ratcheting
  • Cycling bending moment
  • SS 304LN
  • Hardening coefficient
[1] Rider, R., S. Harvey, and I. Charles, Ratchetting in pressurised pipes. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 1994. 17(4) (497-500).
[2] Zeinoddini, M., et al., Ratcheting behaviour of corroded steel tubes under uniaxial cycling: an experimental investigation. Journal of Constructional Steel Research, 2015. 113: (234-246).
[3] Abdel-Karim, M., Shakedown of complex structures according to various hardening rules. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2005. 82(6):(427-458).
[4] Edmunds, H. G.; Beer F. J. "Notes on incremental collapse in pressure vessels", Journal of Mechanical Engineering Science, 1961. 3(3), (187-199), .
[5] Chen, X., B. Gao, and G. Chen, Ratcheting study of pressurized elbows subjected to reversed in-plane bending. Journal of Pressure Vessel Technology, 2006. 128(4), (525-532).
[6] Gao, B., X. Chen, and G. Chen, Ratchetting and ratchetting boundary study of pressurized straight low carbon steel pipe under reversed bending. International journal of pressure vessels and piping, 2006. 83(2)(96-106).
[7] Nakamura, I., A. Otani, and M. Shiratori. Failure behavior of elbows with local wall thinning under cyclic load. in ASME/JSME 2004 Pressure Vessels and Piping Conference. 2004. American Society of Mechanical Engineers.
[8] Beaney, E., Response of Pipes to Seismic Excitation—Effect of Pipe Diameter/Wall Thickness Ratio and Material Properties. Central Electricity Generating Board, Berkeley Nuclear Laboratories, Report TPRD/B/0637 N, 1985. 85.
[9] Limam, A., et al., Inelastic wrinkling and collapse of tubes under combined bending and internal pressure. International Journal of Mechanical Sciences, 2010. 52(5):(637-647).
[10] Chang, K.-H. and W.-F. Pan, Buckling life estimation of circular tubes under cyclic bending. International Journal of Solids and Structures, 2009. 46(2) (254-270).
[11] Imaoka, S., Chaboche nonlinear kinematic hardening model. ANSYS Release, 2008. 12(1).
[12] Goyal, S., et al., Cyclic Plasticity And Fatigue-Ratcheting Behaviour Of Ss304ln Stainless Steel Material, in Proceedings of SMIRT 21, New Delhi. 2011.
[13] Vishnuvardhan, S., et al., Ratcheting Strain Assessment in Pressurised Stainless Steel Elbows Subjected to In-Plane Bending. Procedia Engineering, 2013. 55 (666-670).
[14] Vishnuvardhan, S., et al., Ratcheting failure of pressurised straight pipes and elbows under reversed bending. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2013. 105 (79-89).
[15] Vishnuvardhan, S., et al., Ratcheting studies on type 304LN stainless steel elbows subjected to combined internal pressure and in-plane bending moment. Journal of Pressure Vessel Technology, 2012. 134(4) (041203).
[16] ASME, Boiler and pressure vessal code. Section III, Subsection NB, 1998.