دوره و شماره: دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 927-1154 
ارتعاشات طولی آزاد غیرخطی میله تحت کرنش محدود

صفحه 1085-1096

10.22060/mej.2017.11937.5223

بتول سلیمانی رودی؛ علیرضا فتوحی فیروز آباد؛ محمد مهدی جلیلی