دوره و شماره: دوره 52، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1-190 
بررسی تجربی تولید فوم در کانال مقیاس میکرو

صفحه 1729-1740

10.22060/mej.2019.14770.5948

حمیدرضا زنگنه؛ امیر حسین بزازی؛ محسن نظری؛ محمد حسن کیهانی