دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-107