دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 227-329