دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 331-434