نویسنده = سیدمهدی رضاعی
تحلیل عددی و بهینه‌سازی چگالی شار مغناطیسی در ناحیه براده برداری فرآیند پرداخت‌کاری با سیال هوشمند

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 577-588

10.22060/mej.2017.12146.5269

امیر اسماعیل زارع؛ علی باقری اردکانی؛ سیدمهدی رضاعی؛ عبدالرضا رحیمی


بهبود طراحی روباتهای متحرک مارشکل با استفاده از آناتومی مار

دوره 42، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 9-20

10.22060/mej.2011.244

فرشاد برازنده؛ محمدصادق حیدرزاده؛ سیدمهدی رضاعی؛ محمد علی سادات؛ سیف دلیل صفایی