کلیدواژه‌ها = نمودار حد شکل‌دهی
تحلیل تئوری اثر دما و نرخ کرنش بر نمودار حد شکل‌دهی آلومینیوم AA3104

دوره 52، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 555-570

10.22060/mej.2018.14407.5848

سیده مریم میرفلاح نصیری؛ علی باستی؛ رامین هاشمی؛ ابوالفضل درویزه


به دست آوردن منحنی حد شکل‌دهی با استفاده از دو مدل المان محدود بهبود یافته

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 379-388

10.22060/mej.2016.664

مصطفی حبیبی؛ احمد غضنفری؛ احمد عاصم پور؛ رضا نقدآبادی؛ رامین هاشمی