کلیدواژه‌ها = پیل سوختی اکسید جامد
مطالعه‌ی عددی سیکل یکپارچه‌ی تولید گاز از زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد صفحه‌ای

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 219-230

10.22060/mej.2016.669

مهدی برجی بداغی؛ صبا قربانی؛ کاظم آتشکاری؛ آرمین اعتمادی