کلیدواژه‌ها = اجزا محدود
تحلیل ارتعاشات آزاد تیر متورق با پارامترهای تصادفی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 731-742

10.22060/mej.2016.732

علی اصغر علیزاده؛ رمضانعلی جعفری تلوکلایی


بررسی عددی و تجربی تأثیر تعداد لای هها بر تن شهای پسماند در فرآیند روکشدهی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 839-850

10.22060/mej.2016.728

ایمان معصومی دهقی؛ علیرضا فلاحی آرزودار؛ ایرج ستاری فر