دوره و شماره: دوره 54، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1969-2212