نویسنده = سید عبدالمهدی هاشمی
مطالعه تأثیر دمای دیواره و ساختار اکسنده بر توزیع دما و ناکس کوره احتراق غیرپیش‌آمیخته

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 249-266

10.22060/mej.2021.19792.7114

امین تاجدانی؛ سید عبدالمهدی هاشمی؛ اسماعیل ابراهیمی فردویی


بررسی تجربی پدیده‌ی برگشت شعله در محیط متخلخل سرامیکی

دوره 46، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 25-35

10.22060/mej.2014.339

سید عبدالمهدی هاشمی؛ مجید دستمالچی؛ مجید نیکفر


بررسی تجربی اثر نرخ آتش و نسبت هم ارزی بر عملکرد مشعل متخلخل فلزی تابشی

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 35-46

10.22060/mej.2012.49

سید عبدالمهدی هاشمی؛ مجید نیکفر؛ روح اله معتقدی فرد


بررسی تجربی پایداری شعله در محیط متخلخل کاربید سیلیسیم

دوره 43، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 59-70

10.22060/mej.2011.61

سید عبدالمهدی هاشمی؛ جعفر امانی؛ حسین عطوف