کلیدواژه‌ها = پایداری
کنترل دیجیتال سامانه‌های غیرخطی با روش تلفیقی فازی و نگاشت ورودی کنترلی

دوره 44، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 71-81

10.22060/mej.2013.33

امیرحسین دوائی مرکزی؛ محمد سعادت؛ بهروز رحمانی