موضوعات = راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا در موتورهای درونسوز
بررسی عددی و تجربی تاثیر فاصله‌ی طولی دو خودرو بر مصرف سوخت و ضریب پسا

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 893-902

10.22060/mej.2017.11940.5224

نسترن ربیعی؛ محمدامین محمودآباد بزچلو؛ مجید بازارگان