دوره و شماره: دوره 55، شماره 10، دی 1402، صفحه 1173-1274