دوره و شماره: دوره 55، شماره 8، آبان 1402، صفحه 917-1042