دوره و شماره: دوره 55، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 157-282