دوره و شماره: دوره 55، شماره 4، تیر 1402، صفحه 431-554