موضوعات = انتقال حرارت هدایتی
حل تحلیلی انتقال حرارت در یک مخروط ساخته شده از مواد مدرج تابعی

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 539-552

10.22060/mej.2019.16288.6320

امین امامیان؛ امین امیری دلوئی؛ سجاد کریم نژاد؛ حسن سجادی