موضوعات = دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین
کنترل بهینه مبتنی بر برنامه‌ریزی مسیر حداقل انرژی برای یک کوادروتور

دوره 52، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1349-1364

10.22060/mej.2019.14832.5954

محمود مزارع؛ احسان داودی؛ مصطفی تقی زاده؛ مهدی پورقلی