موضوعات = فن آوری های نوظهور در موتور های درونسوز
طراحی شیرکنترل جریان دورانی جدید مجهز به جبران کننده فشار برای سیستم‌سوخت نوعی موتور توربوجت

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 413-424

10.22060/mej.2017.11936.5222

سیف الدین مجلل آغبلاغ؛ جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی؛ مهدی جهرمی