کلیدواژه‌ها = انرژی خورشیدی
طراحی، ساخت و بررسی عملکرد متمرکز کننده با نقطه کانونی ثابت شفلر در کرمان

دوره 50، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1303-1318

10.22060/mej.2017.13206.5567

محمد امین طالبی زاده؛ ابراهیم جهانشاهی جواران؛ محمد رهنما