دوره و شماره: دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 4111-4480