موضوعات = اثر متقابل سیال و سازه
بررسی تجربی برخورد ذره کروی آب‌گریز با سطح مشترک هوا - آب

دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 943-954

10.22060/mej.2018.13748.5706

محسن نظری؛ مریم رمضانی بازان؛ محمد محسن شاه مردان


بررسی عددی اثر موج‌شکن شناور در میرایی امواج ساحلی با روش هیدرودینامیک ذرات هموار

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 427-436

10.22060/mej.2016.789

امیرحسین حجتی؛ نیما امانی فرد؛ میراحمد لشته نشایی؛ سامرا دولتی


مطالعه عددی ارتعاش القایی گردابه برای سیلندر دایره ای

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 455-470

10.22060/mej.2017.12766.5425

احسان ایزدپناه؛ یاسر امینی؛ علی عاشوری