موضوعات = سازه های هوشمند
بررسی تاثیر پیش‌کرنش استاتیکی بر مدول دینامیکی و رفتار تنش-کرنش الاستومر مگنتورئولوژیکال همسانگرد تحت بارگذاری دینامیکی کششی-فشاری

دوره 55، شماره 10، دی 1402، صفحه 1233-1260

10.22060/mej.2024.22544.7642

امیرمسعود علیمردان؛ محمود نوروزی؛ مجتبی قطعی؛ محمدباقر نظری؛ محمدحسین ایزدی فرد؛ امیرحسین یعقوبی