موضوعات = کنترل سیستمهای دینامیکی
طراحی کنترل کنندۀ وضعیت تطبیقی برای شبیه ساز آزمایشگاهی سمت فضاپیما

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 163-174

10.22060/mej.2016.764

مهدی نبی پور؛ منصور کبگانیان؛ فرهاد فانی صابری


کنترل بهینه میکروصفحه متصل به انتهای میکرو تیر یک سر درگیر تحت تحریک الکترواستاتیک

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 805-818

10.22060/mej.2016.769

حامی تورجی زاده؛ مهشاد کریمان؛ مهدی زمانیان؛ بهنام فیروزی