دوره و شماره: دوره 54، شماره 10، دی 1401، صفحه 2213-2456