دوره و شماره: دوره 54، شماره 4، تیر 1401 

مقاله پژوهشی

کنترل نقطه به نقطه کوادروتور حامل مایع

صفحه 1-1

10.22060/mej.2022.20628.7281

علی سلطانی؛ امیرحسین وحیدی بجستانی؛ محمد گوهرخواه