دوره و شماره: دوره 54، شماره 4، تیر 1401، صفحه 725-944 

مقاله پژوهشی

کنترل نقطه به نقطه کوادروتور حامل مایع

صفحه 727-746

10.22060/mej.2022.20628.7281

علی سلطانی؛ امیرحسین وحیدی بجستانی؛ محمد گوهرخواه


کنترل یک کوادروتور مجهز به بازوی رباتیک بر اساس تخمین اغتشاش

صفحه 747-768

10.22060/mej.2022.20134.7175

حسین شمس اللهی؛ فاطمه رکابی؛ فرزاد آیت اله زاده شیرازی؛ محمد جعفر صدیق