دوره و شماره: دوره 54، شماره 4، تیر 1401 

مقاله پژوهشی

کنترل نقطه به نقطه کوادروتور حامل مایع

صفحه 1-1

10.22060/mej.2022.20628.7281

علی سلطانی؛ امیرحسین وحیدی بجستانی؛ محمد گوهرخواه


کنترل یک کوادروتور مجهز به بازوی رباتیک بر اساس تخمین اغتشاش

صفحه 2-2

10.22060/mej.2022.20134.7175

حسین شمس اللهی؛ فاطمه رکابی؛ فرزاد آیت اله زاده شیرازی؛ محمد جعفر صدیق


مطالعه کندگی شیشه با پلاسمای القای لیزری در حضور میدان مغناطیسی

صفحه 11-11

10.22060/mej.2022.20622.7278

ناصر عباسی؛ محمدرضا رازفر؛ سیدمهدی رضاعی؛ خسرو معدنی پور؛ محسن خواجه زاده