موضوعات = تست غیر مخرب
مطالعه تجربی و شبیه سازی فاصله آرماتور از سطح بتن با استفاده از جریان گردابی

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2791-2808

10.22060/mej.2019.15132.6039

حمیدرضا اسرافیلی؛ سیدمحمدحسین سیدکاشی؛ میرسعید صفی زاده


تعیین چقرمگی شکست بین لایه‌ای در چند لایه‌های کامپوزیتی کربن/اپوکسی با روش نشرآوایی

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 379-386

10.22060/mej.2016.668

رضا محمدی؛ میلاد سعیدی فر؛ مهدی احمدی نجف‌ابادی؛ حسین حسینی تودشکی