موضوعات = جریان در محیط متخلخل
شبیه‌سازی عددی لوله حرارتی رسانایی متغیر با مخزن سرد با رویکرد جریان‌ تک فازی

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 4905-4924

10.22060/mej.2021.18622.6868

محمد مهدی گرجی؛ مهدی مشرف دهکردی؛ ابراهیم افشاری؛ ایثار دشتی