موضوعات = علم مواد
تعداد مقالات: 9
3. ساخت و مشخصه یابی کامپوزیت NiO/YSZ به روش پرس سرد – تف جوشی

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2759-2778

10.22060/mej.2019.15876.6215

مریم اکبری؛ عسل حسینی منزه؛ نادر پروین؛ خسرو رحمانی


4. بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال اینکونل 738 به روش لحیم‌کاری درز پهن با استفاده از 718 Amdry

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2629-2646

10.22060/mej.2019.15630.6171

حسین علینقیان؛ سیدپیروز هویدامرعشی؛ علی فرزادی؛ مجید پورانوری