موضوعات = طراحی و کنترل رباتها و مکانیزم ها
روشی کاربردی برای کنترل مسیر ربات موازی بر پایۀ سطح لغزش با ضرایب تنظیم شوندۀ فازی

دوره 55، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 257-282

10.22060/mej.2023.21694.7491

بابک تاران؛ مصطفی برغندان؛ علی اکبر پیر محمدی؛ صالح مبین


کنترل یک کوادروتور مجهز به بازوی رباتیک بر اساس تخمین اغتشاش

دوره 54، شماره 4، تیر 1401، صفحه 747-768

10.22060/mej.2022.20134.7175

حسین شمس اللهی؛ فاطمه رکابی؛ فرزاد آیت اله زاده شیرازی؛ محمد جعفر صدیق


رفتارشناسی حرکتی محرک‌های نرم بادی تقویت شده با الیاف بر اساس زاویه‏ی پیچش الیاف

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 4565-4580

10.22060/mej.2021.16641.6405

اشکان فتحیان؛ گلبرگ نیک آیین؛ انیس دارمحمدی؛ حسین میرانژاد؛ محمدمهدی عاقلی حاجی آبادی